Search for tag: "eportfolio"

ePortfolio - Create a Presentation - Students

This tutorial shows how to create a presentation using ePortfolio in D2L.

From  CELT Admin 71 plays

ePortfolio - Create an Artifact - Students

This tutorial shows how to create an artifact using ePortfolio in D2L.

From  CELT Admin 66 plays

ePortfolio - Create and Add Items to a Collection - Students

This tutorial shows how to create and add items to a collection using ePortfolio in D2L.

From  CELT Admin 52 plays

ePortfolio - Navigation - Students

This tutorial shows how to navigate Brightspace ePortfolio in D2L.

From  CELT Admin 306 plays